TIIMITYÖ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA


TIIMITYÖN HISTORIAA KAUPUNGISSAMME

Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen tiimoilta jaettiin syksyllä 2002 perhepäivähoitajat kolmeen alueelliseen tiimiin. Kussakin tiimissä on edelleen noin kymmenkunta hoitajaa. Jokaisesta tiimistä valittiin tolloin avainhenkilö, joka osallistui avainryhmän kokouksiin. Avainryhmän henkilöt osallistuivat myös erilaisiin koulutuksiin ja teemapäiviin ja välittivät saadun tiedon tiimeilleen.

Tiimin sen hetkinen tehtävä oli yhdessä pohtia varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvää sisältöä. Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui keväällä 2005, jonka jälkeen tiimitoimintaa päätettiin jatkaa ja kehittää. Aluksi tiiminvetäjinä jatkoivat samat avainhenkilöt, jotka toimivat puheenjohtajina säännöllisesti pidetyissä tiimipalavereissa sekä osallistuvat myös esimiesten kanssa pidettäviin palavereihin. Jokainen tiiminvetäjä toimii oman persoonansa voimin ja tarvittaessa jakaa vastuuta myös muille tiimin jäsenille. Edellinen tiiminvetäjä toimii neuvonantajana ja tukena seuraavalle tiiminvetäjälle.

TIIMITOIMINTA KEHITTYY

Ennen hädin tuskin tunnettiin edes lähintä hoitajaa, saati olisi järjestetty yhteistä toimintaa. Työ oli yksinäistä, mutta tiimityö on tuonut mukanaan yhteisöllisyyttä. Tiimityöskentely niin hoitajien kuin lastenkin keskuudessa vaatii aluksi totuttelua.  Aluksi tiimin kokoontumisissa yhdessä isossa ryhmässä toimiminen oli meillekin outoa ja vierasta, johon pikku hiljaa totuteltiin. Aikaa myöten tiimin muut jäsenet tulivat tutuiksi ja yhteisiä hetkiä opittiin odottamaan innolla.

Kerho- ja nuorisotilat yms. ovat hyviä paikkoja toteuttaa tiimin yhteistä toimintaa ja kokoontua yhteen säännöllisesti. Tiimillemme on varattu kaupungilta kerhotila, jota hyödynnämme tiimin yhteiseen toimintaan sekä tiimipalavereihin ja jota kukin hoitaja voi halutessaan hyödyntää myös oman ryhmän toimintaan.

Jokaisen tiimin toiminta muotoutuu pikkuhiljaa omanlaisekseen. Leikkikentillä tapaamisen ohelle voidaan ottaa muutakin yhteistä toimintaa, kuten yhteisiä tapahtumia ja juhlien viettoa. Lisäksi tiimissämme alettiin järjestää laulu- ja satuhetkiä, yhteisiä retkiä, nukketeatteria sekä liikuntatempauksia ja -tuokioita urheilukentillä ja liikuntasaleissa. Ryhdyttiin enemmän hyödyntämään myös lähiympäristöä tiimin yhteiseen toimintaan: Esimerkiksi kävelyretket ulkoilureiteille, kaupungin hiihtolatujen ja luisteluratojen hyödyntäminen, läheiset pulkkamäet.

TIIMIN TOIMINTASUUNNITELMA

Tiimin kesken suunnitellaan syksylle ja keväälle yhteinen toimintasuunnitelma, jonka puitteissa tiimin yhteistä toimintaa toteutetaan kuukausittain. Suunnitelmaa tehdessä otetaan huomioon tiimin ryhmien ikäjakauma ja toiminnan monipuolisuus.  

Hyödynnämme myös kaupungin ja seurakunnan tarjoamia tapahtumia. Lisäksi pyrimme toteuttamaan yhteisessä toiminnassamme myös mahdollista ennalta määrättyä teemaa. Teeman puitteissa myös kaupunki järjestää päivähoidolle tapahtumia ja koulutusta hoitajille.

Tiimit järjestävät vuosittain myös yhteistä toimintaa hoitolasten perheille, esim. joulu- tai kevätjuhlia sekä Nuoren suomen päivähoidolle tarkoitettua pihaseikkailua, jota perhepäivähoidossa voidaan toteuttaa esimerkiksi tutulla leikkikentällä.

Jokainen hoitaja voi omassa ryhmässään omalla tahollaan toteuttaa tiimin yhteisiin tapahtumiin nivoutuvaa toimintaa. Toimintasuunnitelmasta näkyy tiimin yhteinen ja oman ryhmän toiminta sekä muut huomioitavat asiat, kuten esimerkiksi kasvatuskeskustelut, valokuvauspäivät, syntymäpäivät, tasoitusvapaat ja vuosilomat. Toimintasuunnitelma laitetaan esille ja mahdollisesti jaetaan myös perheille.

TIIMIKOHTAINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Samaan aikaan kun päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit alkoivat laatia omia varhaiskasvatussuunnitelmiaan yksiköilleen, heräsi ajatus myös perhepäivähoidon tiimikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta. Tiimikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa tulisi siis kuvata tarkemmin tiimin toiminnan ja tarpeiden pohjalta kunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja teemoja. Tiiminvetäjät kokoontuivat pohtimaan varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueita ja mitä niiden tulisi pitää sisällään. Jokaisen tiimin vastuulle jäi oman varhaiskasvatussuunnitelmansa tiimikohtaisen sisällön ja ulkoasun toteutus.

Prosessin aikana tiimityöskentelyn avulla keskustelimme arkipäivään ja työhön liittyvistä seikoista. Pohdimme myös mitä kunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitut varhaiskasvatuksen arvot, tavoitteet ja sisältöalueet tarkoittavat omassa arjessamme ja miten ne tulevat esille.  Varhaiskasvatussuunnitelmassa jokainen tiimi kirjasi ylös miten edellä mainitut varhaiskasvatuksen arvot ja tavoitteet, kasvatuskumppanuus ja yhteistyö, sisällölliset orientaatiot, lapselle ominaiset tavat toimia sekä kielen ja vuorovaikutuksen tukeminen toteutuvat tiimin toiminnassa. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmaan lisättiin kohta erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta perhepäivähoidossa.

TIIMITYÖN EDUT PERHEPÄIVÄHOIDOLLE

Tärkeimmäksi eduksi tiimityöstä nousee esiin vertaistuki niin hoitajille kuin tiimin lapsillekin. Tiimin jäsenet voivat tukea toisiaan ja antaa tarvittaessa neuvoja esimerkiksi kasvatukseen ja toimintaan liittyvissä asioissa. Myös tiimin uudet jäsenet voivat tarvittaessa saada työhön perehdytystä ja neuvoja pitempään työtä tehneiltä hoitajilta.

Tiimin yhteisissä kokoontumisissa luodaan sosiaalisia kontakteja puolin ja toisin. Opitaan toimimaan suuremmassa ryhmässä ja hyväksymään erilaisia tapoja toimia sekä ottamaan huomioon muita.

Tiimityöskentely tarjoaa myös jäsenilleen ”ideapankin”, josta voidaan ammentaa neuvoja ja vinkkejä oman ryhmän toimintaan, esimerkiksi askartelut, laulut ja lorut.

Perhepäivähoidon ehdottomia etuja on lapselle suotuisa kasvuympäristö pienessä ryhmässä kodinomaisissa oloissa, mutta tiimityöskentelyn myötä lapset kehittyvät kontaktialoitteissaan ja vuorovaikutussuhteiden luomisessa.

Tiimin yhteisissä kokoontumisissa lapsi voi löytää itselleen ikäistä leikkikaveria, ellei omasta ryhmästä sillä hetkellä sellaista löydy. Tiimin kokoontumisten etuja on myös harjaantuminen uusiin tilanteisiin ja paikkoihin.

Tiimityöskentely tarjoaa myös jatkumon päivähoidosta esikouluun, jolloin osa samaan esikouluun tulevista lapsista ovat jo entuudestaan tuttuja ja on myös harjaannuttu toimimaan isommassa ryhmässä.

TIIMITYÖ SITOO TIIMIN JÄSENET TIIVIISTI YHTEEN

Tiimityöskentelyä tukee jäsenten valmius kokeilla uusia asioita ja innostus yhteisen toiminnan kehittämiseen sekä jäsenten samanhenkisyys ja arvomaailman yhteen sopivuus. Tiimin jäsenet hyväksytään omana itsenään ja otetaan uudet jäsenet lämpimästi mukaan. Uudet jäsenet tuovat myös tiimitoimintaan uusia ideoita.

Tiimityöskentelyä helpottaa myös alueellisuus eli tiimit kootaan suhteellisen lähekkäin asuvista hoitajista, jolloin voidaan tavata myös lähialueen leikkikentillä vaikka päivittäin.

TIIMITYÖSKENTELY VOIMAVARANA

Osallistumisesta tiimin yhteisiin kokoontumisiin ei saa muodostua pakkoa vaan jokainen hoitaja osallistuu ryhmänsä kanssa omien resurssiensa mukaan. Syynä voi joskus olla esim. turhan pitkä matka, huono sää, ryhmän ikärakenne tai vaikka hoitajan oma jaksaminen.

Tiimissä kannustetaan tuomaan omat vahvuutensa tiimin hyväksi. Tiimityöstä voi saada tukea sellaiseenkin, mitä ei koe omaksi vahvuudekseen omassa työssään. Tiimityöskentelyn avulla voidaan monipuolistaa oman ryhmän ja tiimin toimintaa, kun hyödynnetään jokaisen tiimin jäsenen osaamista ja kokemusta.

Tiimissä tuetaan jäsentensä opiskelua ja kouluttautumista. Yhdessä voidaan pohtia opiskeluun liittyviä tehtäviä ja asioita, joista kaikki voivat hyötyä omassa työssään. Tiimeissä hyödynnetään myös opiskelijoiden tuoretta tietämystä sekä saadaan vinkkejä toimintaan erilaisista harjoittelupaikoista. Usein opiskelijat myös hyödyntävät tiimitoimintaa oppimistehtäviensä käytännöntoteuttamiseen.

Myös kaupungin myötämielisyys henkilökuntansa opiskeluun on tärkeää ja alueelliset esimiehemme ovatkin kannustaneet perhepäivähoitajia ottamaan osaa ammatillisesti kehittävään koulutukseen sekä tarjonnut runsaasti erilaista koulutusta ja työnohjausta perhepäivähoitajille.

Säännöllisissä tiimipalavereissa keskustellaan ajankohtaisista työhön liittyvistä ja mieltä askarruttavista asioista sekä saadaan toisiltamme henkistä tukea työssä jaksamiseen. Työssä jaksamista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tukee myös yhteinen työkykyä ylläpitävä toiminta, esimerkiksi tiimin vuosittaiset tyky-retket.

Myös perhepäivähoidon parityöskentely on tuonut mukanaan positiivisia kokemuksia niin arjen pyörittämiseen kuin tiimitoimintaankin sekä perhepäivähoidon kehittämiseen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Myös lähekkäin asuvat hoitajat voivat muodostaa ”työparin”, vaikka varsinaisesti tekevätkin työtä omassa kodissaan. Silloin tällöin ryhmien yhdistäminen yhteisen toiminnan järjestämiseksi on suositeltavaa ja tuo kaivattua vertaistukea. Yhdessä voidaan ulkoilla sekä järjestää esim. askarteluja ja retkiä, kun on kaksi hoitajaa eriyttämässä ryhmää eli toinen voi ottaa vastuun pienemmistä, kun toinen järjestää isommille esimerkiksi vaativampaa askartelua. Eriyttäminen ei aina ole helppoa yksin työtä tehdessä.

Perhepäivähoitajan työ saattaa olla yksinäistä. Onkin jokaisen omasta aloitteesta kiinni, kuinka paljon haluaa pitää kontaktia muihin tiiminsä jäseniin, mutta panostaminen tiimityöskentelyyn tarjoaa valtavan voimavaran muuten niin yksinäiseen työhön.

Ei kommentteja: